Maksuviivästyksen seuraukset

Maksuvaikeuksissa kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä velkojaan

Kun yhteydenotto tapahtuu riittävän ajoissa, on esimerkiksi uudesta maksuohjelmasta helpompi sopia. Jos maksuviivästys johtuu nk. sosiaalisesta esteestä: sairaus, työttömyys tai muu näihin verrattavissa oleva kuluttajasta riippumaton syy, kannattaa siitä tässä yhteydessä mainita.

Tilapäisten maksuvaikeuksien järjestely on rahoitusalan yritysten henkilökunnalle nykyään arkipäivää ja yhteistyöhalua arvostetaan. Uusi maksusuunnitelma kannattaa tehdä kirjallisena.

Maksut tulee suorittaa ajallaan

Kuluttajan tulee maksaa sovittu luoton takaisinmaksu eräpäivään mennessä. Jollei näin tapahdu, on kyseessä sopimusrikkomus. Viivästyneestä laskusta voidaan periä viivästyskorkoa sekä muistutus- ja perimiskuluja. Perintälaki määrittelee missä ajassa ja millaisia seurauksia maksamattomasta laskusta seuraa.

Lasku on maksettu ajallaan, jos se maksetaan viimeistään eräpäivänä, joka on merkitty laskuun.

Laskun loppusumma kasvaa koko ajan, kunnes sen maksetaan. Lisäkustannuksia kertyy seuraavassa järjestyksessä:

 • viivästyskorko
 • muistutusmaksut velkojalle
 • perintätoimiston perintäkulut
 • tuomioistuimen käsittelymaksut
 • velkojan oikeudenkäyntikulut
 • ulosottomaksut

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa kertyy maksamattomalle summalle koko perinnän ajan, eräpäivästä lukien. Yleinen viivästyskorko määritellään kaksi kertaa vuodessa viitekoron ja marginaalin yhteissummana. Viivästyskoron suuruuden määrittelee valtiovarainministeriö.

Lainojen ja luottojen viivästyskorko lasketaan eri tavalla. Jos yleinen viivästyskorko on alempi kuin lainan normaalikorko, viivästysajalta peritään lainan normaalikoron suuruista viivästyskorkoa. Näin esim. kulutusluotoissa.

Muistutusmaksut

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, velkoja lähettää yleensä 1-2 muistutuskirjettä.

 • Maksullisen muistutuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä.
 • Uudesta maksumuistutuksesta voi periä kuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.
 • Kirjalliset maksumuistutukset saavat maksaa enintään 5 euroa.

Perinnän eteneminen

1. Maksumuistutus (vapaaehtoinen perintä)
Velkojan lähettämä maksumuistutus tuo lisää maksettavaa enintään 5 €/muistutus.

Velkoja saa lähettää

 • ensimmäisen maksullisen muistutuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä.
 • toisen maksullisen muistutuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua edellisen muistutuksen lähettämisestä.

Maksumuistutuksesta ei seuraa vielä maksuhäiriömerkintää.

Toimi: sovi velkojan kanssa maksuajasta tai maksusuunnitelmasta tai valita perusteettomasta muistutuksesta

2. Maksuvaatimus (vapaaehtoinen perintä)

Jos lasku on velkojan maksumuistutuksen tai -muistutusten jälkeen vielä maksamatta, velkoja on voinut siirtää perinnän ammattimaiselle perijätaholle kuten perintätoimistolle, joka jatkaa perimistä lähettämällä maksuvaatimuksen. Ammattimaista perintätoimintaa harjoittavat perintätoimistojen ohella lähinnä asianajo-, lakiasiain- ja tilitoimistot.

Maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai -vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Perintäkuluja saa vaatia yleensä enintään kahdesta maksuvaatimuksesta. Useammasta kuin kahdesta maksuvaatimuksesta saa kuluja vaatia vain, jos lähettämiseen on ollut erityistä aihetta ja maksuvaatimuksessa eritellään perintätoimet ja kerrotaan lähettämisen erityinen syy.

Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta perintäkuluina saa vaatia velalliselta enintään:

 • 14 €, jos velan pääoma on enintään 100 € tai velka on suoraan ulosottokelpoinen (esimerkiksi kunnan terveyskeskusmaksu)
 • 24 €, jos velan pääoma on 100–1 000 €
 • 50 €, jos velan pääoma on yli 1 000 €

Toisesta maksuvaatimuksesta velkoja saa veloittaa enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen enimmäismäärästä.

Velkojan kanssa samaan konserniin kuuluva perintätoimisto tai velkojan perintää suorittava aputoiminimi voi omien velkojensa perinnässä vaatia maksuvaatimuksesta enintään 5 €.

Maksuvaatimuksesta ei seuraa vielä maksuhäiriömerkintää. Maksamaton kuluttajaluotto voi 60 päivän viivästyksen jälkeen aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, jos asiasta on maininta luottosopimuksessa. Lisäksi velalliselle on vähintään 21 päivää ennen lähetettävä maksukehotus, jossa tämä uhka on mainittu

Perinnän kokonaiskuluille on saman velan osalta määrätty enimmäissummat. Velkoja saa ylittää ne vain silloin, jos perintä on perustellusti ollut poikkeuksellisen vaikeaa. Enimmäismäärät ovat:

 • 60 €, jos velan pääoma enintään 100 €
 • 120 €, jos velan pääoma 100–1000 €
 • 210 €, jos velan pääoma yli 1000 €

Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perinnästä saa vaatia perintäkuluina enintään 51 €, jota ei voi ylittää, vaikka perintä olisi ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Toimi: Sovi velkojan kanssa maksuajasta tai maksusuunnitelmasta tai valita perusteettomasta vaatimuksesta

3. Käräjäoikeus (Oikeudellinen perintä)

Jos lasku on maksuvaatimuksen tai -vaatimusten jälkeen edelleen maksamatta, eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, velkoja tai perintätoimisto saattaa viedä asian oikeuteen saadakseen tuomion, jonka perusteella velkaa voidaan periä viranomaistoimin.

Velkomuskanne on mahdollista nostaa ilman edeltäviä vapaaehtoisen perinnän menettelyitä. Jos saatava on kuitenkin siirretty ammattimaiselle perijälle, sen on lähetettävä kirjallinen maksuvaatimus ennen velkomuskanteen nostamista tuomioistuimessa.

Huom! Valtion ja kuntien saatavat ja pakolliset vakuutusmaksut ovat yleensä ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä, esimerkiksi sakot, verot, kunnalliset pysäköintimaksut, liikennevakuutusmaksut, terveyskeskusmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut. 

Kun tuomioistuin lähettää sinulle velkojan tekemän haastehakemuksen, 

 • voit olla reagoimatta haastehakemukseen, jolloin tuomioistuin määrää sinut maksamaan koko velan kerralla.
 • voit riitauttaa asian, jos katsot vaatimuksen olevan perusteeton tai epäselvä, esimerkiksi määrä on väärä tai et ole vastuussa velasta. Asia käsitellään tällöin tuomioistuimessa riita-asiana. Edellytyksenä on, jos että esität asiassa perusteltuja asiaan vaikuttavia väitteitä.
 • voit edelleen neuvotella maksusuunnitelmasta velkojan tai asiaa hoitavan perintätoimiston kanssa.  Maksuhäiriömerkinnältä et voi kuitenkaan yleensä tässä vaiheessa enää välttyä muuten kuin maksamalla velan kokonaisuudessaan haastehakemus- ja oikeudenkäyntikuluineen. 

Oikeudenkäyntimaksut lisäävät velan määrää 110–240 €. Oikeudenkäyntikulut voivat olla enintään seuraavanlaiset:

 • velka on alle 300 €, perustaksa 50 € ja korkea taksa 80 €
 • velka on 300–1000 €, perustaksa 80 € ja korkea taksa 120 €
 • velka yli 1000 € tai kyse häädöstä, perustaksa 110 € ja korkea taksa 160 €

Lisäksi käräjäoikeus perii asian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun:

 • 60 €, jos tiedot on toimitettu käräjäoikeudelle sähköisesti
 • 80 €, jos tiedot on toimitettu käräjäoikeudelle kirjallisesti

4. Ulosotto (oikeudellinen perintä)

Kun tuomioistuin antaa velkomustuomion,

 • saat maksuhäiriömerkinnän.
 • velkaa voidaan alkaa periä ulosotossa. Ulosotossa tuloja ja omaisuutta ulosmitataan niin paljon, että velka tulee maksetuksi. Ulosottoperintä tehdään palkasta tai omaisuudesta. Koko palkkaa ei voida ulosmitata, eikä myöskään sosiaalietuuksia kuten sosiaalitukea. 
 • saat perimiskirjeen ulosottomieheltä, kun velkoja on siirtänyt velan ulosottoperintään. Ota häneen yhteyttä ja yritä sopia maksusuunnitelmasta.

Luottotiedot

Jos laiminlyö laskujen tai velan hoidon, voi saada maksuhäiriömerkinnän Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Silloin ei voi yleensä saada esim. pankkilainaa, luottokorttia, puhelinliittymää tai vakuutusta, eikä voi ostaa tavaroita osamaksulla. Luottotiedot voidaan tarkistaa myös, kun hakee vuokra-asuntoa tai työpaikkaa. Kun ensimmäinen merkintä tehdään rekisteriin, siitä tulee kirjallinen ilmoitus.

Maksuhäiriömerkintä

Mikäli luoton takaisinmaksu on viivästynyt alkuperäisestä eräpäivästä yli 60pv, siitä voi tulla rekisteriin merkintä kahdeksi vuodeksi. Jos laskun tai velan perintä on edennyt tuomioistuimen päätökseen asti, tulee merkintä neljäksi vuodeksi (YKV, yksipuolinen tuomio).

Velkatietoa

Jos velkaantuminen aiheuttaa vaikeuksia niin asiaan kannattaa tarttua heti. Tilanteen pitkittämisellä ei varmasti voita mitään. Siitä aiheutuu vain ylimääräisiä korko- ja perintäkuluja. Vippi kannattaa siis aina maksaa ajallaan takaisin. 

Lisätietoa velkaneuvonnasta saat mm. seuraavilta sivuilta:

www.kuluttajavirasto.fi
www.kuluttajaliitto.fi
www.takuusaatio.fi

Puhelinneuvontaa maksu- ja velkavaikeuksissa oleville

Velkalinja - maksutonta puhelinneuvontaa velallisille arkisin kello 10.00–14.00 numerosta 0800 98009

Velkalinja on Takuu-Säätiön ylläpitämä neuvontanumero maksu- ja velkaongelmissa oleville ihmisille. Numeroon voivat soittaa kaikki, joilla on maksu- ja velkavaikeuksia. Vain pienikin huoli riittää soiton syyksi. Mitä aikaisemmin on liikkeellä, sen parempi. Linja on valtakunnallinen, soittajalle maksuton ja soittaa voi anonyymisti. Linjalla vastaavat Takuu-Säätiön työntekijät.

Rahanhallintaa Penno -Seuraa arkeasi – penno.fi